ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα αφορούν υπηρεσία ενιαία σχολικής περιόδου και όχι αποσπασματική.

Είναι ετήσια & καταβάλλονται είτε εφάπαξ με έκπτωση (εξαιρείται το ποσόν της εγγραφής), είτε σε μηνιαίες δόσεις (ως καταβολή έναντι του συμφωνηθέντος ποσού) χωρίς έκπτωση.
Η μηνιαία καταβολή των διδάκτρων ισχύει μέχρι το τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους.

Οι έναντι καταβολές (ή μηνιαία δόση) καταβάλλεται την πρώτη εβδομάδα κάθε µήνα.

Εάν η μηνιαία δόση δεν καταβληθεί εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου, θα υπάρχουν ενημερώσεις τηλεφωνικές, e-mails και sms από το λογιστήριο των σχολείων.

Εάν δεν έχει καταβληθεί έως και επτά (7) ημέρες (1 εβδομάδα), μετά το τέλος του μήνα χρέωσης (σύνολο χρόνου καταβολής 37 ημερών), θα υπάρξει εκ νέου καταληκτική ενημέρωση τηλεφωνική, e-mail και sms  “ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ” από το λογιστήριο των σχολείων.

Προς το τέλος της παρέλευσης του ανεξόφλητου πλέον διμήνου, η υπόθεση παραπέμπεται στην νομική υπηρεσία των σχολείων.

O/η σπουδαστής/τρια δεν θα γίνεται δεκτός/ή στην τάξη & θα διαγράφεται από το µητρώο (ΜΦΣ) των σχολείων χωρίς άλλη ειδοποίηση (δυο (2) ανεξόφλητοι μήνες (60 ημέρες)).
Υποχρέωση πλέον του κατά νόµο κηδεµόνα του/της σπουδαστή/τριας είναι, η εξόφληση των οικονοµικών υποχρεώσεων & η ενυπόγραφη συµπλήρωση του εντύπου “Αίτηση Διακοπής Φοίτησης”.
Άρνηση ή αδιαφορία υπογραφής της συγκεκριμένης αίτησης & εξόφληση της τρέχουσας οφειλής, παρέχει το νομικό δικαίωμα στην διεύθυνση των σχολείων να απαιτήσουν όλο το ποσό που έχει ενυπόγραφα δεσµευτεί ο κατά νόµο κηδεµόνας για όλο το σχολικό έτος.

Σε περίπτωση διαγραφής λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής οφειλής, προκειµένου ο/η σπουδαστής/στρια να συνεχίσει τις σπουδές, είναι υποχρεωτική η εξόφληση της οφειλής και η υποβολή “ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΕΓΓΡΑΦΗΣ” χωρίς την καταβολή εκ νέου του ποσού της εγγραφής.

Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά την εξεταστική περίοδο, ο σπουδαστής δεν έχει το δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις.

Σπουδαστής/τρια εγγεγραµµένος/νη στα µητρώα του Πυθαγορείου Ωδείου από τη προηγούµενη διδακτική περίοδο, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία εγγραφής του/της, υποχρεώνεται σε 10μηνιαία φοίτηση προκειμένου να συμμετέχει στις εξετάσεις του τρέχοντος σχολικού έτους, καθώς επίσης και στην ανάλογη καταβολή των διδάκτρων.

Εάν τα δίδακτρα μεταβληθούν λόγω αλλαγής τάξης, ή επιπέδου, ή διδάσκοντος, η διαφορά που θα προκύψει απαιτεί νέα ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ή τροποποίηση αυτής.

Σπουδαστής/στρια με οφειλή προηγούμενης σχολικής περιόδου, υποχρεώνεται σε εξόφληση αυτής, για να έχει το δικαίωμα εγγραφής στη νέα σχολική περίοδο.

Δίδακτρα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται και δεν συμψηφίζονται με οτιδήποτε άλλο, παρά μόνο στην περίπτωση αιτιολογημένης ακύρωσης μαθήματος και μη αναπλήρωσής του.

Τα δίδακτρα δεν συσχετίζονται με ωριαία μαθήματα και δεν γίνεται αποδεκτή καμιά οικονομική μείωση ή έκπτωση λόγω αργιών ή μη προσέλευσης στο μάθημα, εκτός της αιτιολογημένης ΑΚΥΡΩΣΗΣ μαθήματος και μη ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ του, ή ΑΚΥΡΩΣΗΣ από το εκπαιδευτικό προσωπικό και μη αναπλήρωσης, τότε και μόνον τότε επιστρέφονται αναλογικώς δίδακτρα στον καταβάλλοντα.

Συμφωνίες διδάκτρων προηγούμενων σχολικών περιόδων, δεν ισχύουν σε επόμενη σχολική περίοδο.