ΣΧΟΛΕΣ & ΤΑΞΕΙΣ Κλασικής Μουσικής

 • ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ηλικίες 4-6 ετών)
 • Α Έτος Προπαρασκευαστικό
 • Β Έτος Προπαρασκευαστικό (ανώτατο χρονικό διάστημα φοίτησης)
 • Σχολή ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ
 • Α Έτος Προκαταρκτικής
 • Β Έτος Προκαταρκτικής (βασικό χρονικό διάστημα φοίτησης)
 • Γ Έτος Προκαταρκτικής
 • Δ Έτος Προκαταρκτικής (ανώτατο χρονικό διάστημα φοίτησης)
 • Σχολή ΚΑΤΩΤΕΡΑ
 • Α Έτος Κατωτέρας
 • Β Έτος Κατωτέρας
 • Γ Έτος Κατωτέρας (βασικό χρονικό διάστημα φοίτησης)
 • Δ Έτος Κατωτέρας
 • Ε Έτος Κατωτέρας
 • ΣΤ Έτος Κατωτέρας (ανώτατο χρονικό διάστημα φοίτησης)
 • Σχολή ΜΕΣΗ
 • Α Έτος Μέσης
 • Β Έτος Μέσης
 • Γ Έτος Μέσης (βασικό χρονικό διάστημα φοίτησης)
 • Δ Έτος Μέσης
 • Ε Έτος Μέσης
 • ΣΤ Έτος Μέσης (ανώτατο χρονικό διάστημα φοίτησης)
 • Σχολή ΑΝΩΤΕΡΑ
 • Α Έτος Ανωτέρας
 • Β Έτος Ανωτέρας (βασικό χρονικό διάστημα φοίτησης) ΠΤΥΧΙΟ
 • Γ Έτος Ανωτέρας (βασικό χρονικό διάστημα φοίτησης) ΔΙΠΛΩΜΑ
 • Δ Έτος Ανωτέρας (ανώτατο χρονικό διάστημα φοίτησης) ΠΤΥΧΙΟ-ΔΙΠΛΩΜΑ
 • Σχολή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
 • Α Έτος Διπλώματος
 • Β Έτος Διπλώματος (βασικό χρονικό διάστημα φοίτησης) ΔΙΠΛΩΜΑ
 • Γ Έτος Διπλώματος
 • Δ Έτος Διπλώματος (ανώτατο χρονικό διάστημα φοίτησης) ΔΙΠΛΩΜΑ

Σημαντικό…

                Σπουδαστής που υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα φοίτησης της κάθε σχολής, διαγράφεται από το ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ του ΥΠ.ΠΟ.Α και υποχρεούται να συμμετέχει πλέον σε ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ εξετάσεις.

 

ΣΧΟΛΕΣ & ΤΜΗΜΑΤΑ Κλασικής Μουσικής

 • Σχολή Σύνθεσης

Τµήµατα: Μορφολογίας, Αισθητικής, Αντίστιξης, Φυγής, Σύνθεσης

 • Σχολή Θεωρητικών & Ιστορικών Μαθηµάτων

Τµήµατα: Μουσικής ανάγνωσης, θεωρίας Μουσικής, Αρµονίας, Ιστορίας Μουσικής, Ενορχήστρωσης, Ενοργάνωσης

 • Σχολή Ενόργανου Μουσικής

τµήµατα: Κλειδοκυµβάλου, Αρµονίου, Εκκλησιαστικού οργάνου, Άρπας, Πολυχόρδου, Εγχόρδων, Πνευστών & Κρουστών οργάνων

 • Σχολή Ορχήστρας & Χορωδίας

Τµήµατα: Τεχνικής της διεύθυνσης ορχήστρας, Χορωδίας, Ανάγνωσης παρτιτούρας

 • Σχολή Μονωδίας & Δραµατικής Τέχνης

Τµήµατα: Ορθοφωνίας, Άσµατος, Μελοδραµατικής, Απαγγελίας, Δραµατικής, Ρυθµικής & Χορού

 • Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής

Τµήµατα: Βυζαντινή Μουσική, Εκκλησιαστικών µουσικών µελετών

 • Σχολή Παλαιάς Μουσικής

Τσέµπαλο, Πνευστό, Αναγεννησιακό Λαούτο, Αναγεννησιακό Τραγούδι, Μπάσο Κοντίνουο, Συνοδεία Φωνητικής Μουσικής.

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σε κάθε Σχολή & Τµήµα

 • Σχολή Σύνθεσης

Μορφολογία, Ανάλυση έργων, Αισθητική, Αντίστιξη, Φυγή, Σύνθεση.

 • Σχολή Θεωρητικών & Ιστορικών µαθηµάτων

Θεωρία Μουσικής, Μουσική ανάγνωση (σολφέζ), εκ πρώτης όψεως ανάγνωση, γραφή καθ’ υπαγόρευση, Ωδική, Παιδαγωγική της σχολικής Μουσικής, Αρµονία, Ιστορία Μουσικής, Οργανολογία & Ενορχήστρωση, Οργανολογία & Ενοργάνωση πνευστών οργάνων, Μεταφορά πνευστών οργάνων.

 • Σχολή ενόργανου µουσικής

Κλειδοκύµβαλο (πιάνο), Κλασικό Αρµόνιο, Εκκλησιαστικό όργανο, Άρπα, Μουσική Δωµατίου, Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο, Βαθύχορδο (κοντραμπάσο), Πλαγίαυλος (φλάουτο), Οξύαυλος (όμποε), Αγγλικό Κέρας, Ευθύαυλος (κλαρίνο), Βαρύαυλος (φαγκότο), Σαξόφωνο, Κέρας (κόρνο), Σάλπιγγα (τρομπέτα), Ολκωτή Σάλπιγγα (τρομπόνι), Βαθιά σάλπιγγα (τούμπα), Τύµπανα, Κάσσα & λοιπά κρουστά.

 • Σχολή Ορχήστρας & Χορωδίας

Διεύθυνση συµφωνικής ορχήστρας, Διεύθυνση χορωδίας, Διεύθυνση µελοδράµατος, Χορωδία, Ορχήστρα, Ανάγνωση παρτιτούρας.

 • Σχολή Μονωδίας & Δραµατικής τέχνης

Μονωδία, Μελοδραµατική, Ορθοφωνία, Άρθρωση, Γυµναστική, Χορός, Ξιφασκία, Ανάγνωση, Απαγγελία, Υποκριτική, Σκηνική Δραµατική Τέχνη, Δραµατολογία, Ιστορία της Λογοτεχνίας, Ιστορία του θεάτρου, Διασκευή προσώπου, Ενδυµατολογία, Ρυθµική.

 • Σχολή Εκκλησιαστικής µουσικής

Βυζαντινή εκκλησιαστική µουσική, θεωρία βυζαντινής εκκλησιαστικής µουσικής, Τυπικόν, Υµνολογία, Μετρική, Λειτουργική, Ιστορία της εκκλησιαστικής µουσικής.

 

ΕΙΔΙΚΑ & ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (μαθήματα για απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος)

Πιάνο, Τσέµπαλο, Αρµόνιο, Εκκλησιαστικό όργανο, Άρπα, Κιθάρα, Λαούτο, Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο, Βαθύχορδο (κοντραµπάσο), Πλαγίαυλος (φλάουτο), Οξύαυλος (όµποε), Αγγλικό κέρας, Ευθύαυλος (κλαρίνο), Βαρύαυλος (φαγκότο), Σαξόφωνο, Κέρας (κόρνο), Σάλπιγγα (τροµπέτα), Ολκωτή Σάλπιγγα (τροµπόνι), Βαθιά σάλπιγγα (τούµπα), Κρουστά όργανα, Μονωδία, Μελοδραµατική, Ωδική, Αρµονία, Αντίστιξη, Φυγή, Σύνθεση, Ενοργάνωση πνευστών οργάνων, Διεύθυνση Χορωδίας, Διεύθυνση Συµφωνικής ορχήστρας, Βυζαντινή Εκκλησιαστική µουσική, Δραµατική Τέχνη.

 

 • ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  • Υποχρεωτικά

(δευτερεύοντα μαθήματα που ακολουθούν τα ΕΙΔΙΚΑ, για απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος)
Θεωρία µουσικής, Μουσική ανάγνωση (σολφέζ), Μουσική γραφή καθ’ υπαγόρευση, Αρµονία, Ιστορία της µουσικής, Παιδαγωγική της σχολικής µουσικής, Μορφολογία, Αντίστιξη, Φυγή, Ανάλυση έργων, Αισθητική, Πιάνο, Εκ Α! όψεως ανάγνωση, Μεταφορά, Οργανολογία, Ενορχήστρωση, Ενοργάνωση, Μουσική δωµατίου, Χορωδία, Ορχήστρα, Ανάγνωση Παρτιτούρας, Ορθοφωνία, Άρθρωση, Ανάγνωση, Απαγγελία, Υποκριτική, Σκηνική Δραµατική Τέχνη, Δραµατολογία, Ιστορία της Λογοτεχνίας, Ιστορία του Θεάτρου, Διασκευή προσώπου, Ενδυµατολογία, Τυπικόν, Υµνολογία, Μετρική, Λειτουργική, Ιστορία της Εκκλησιαστικής µουσικής, Διδασκαλία για το πρακτικό διδασκαλείο.

 

 • Βοηθητικά

(δευτερεύοντα μαθήματα που ακολουθούν συγκεκριμένα ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, για απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος)

Γυµναστική, Ρυθµική, Χορός, Ξιφασκία, Γαλλική Ιταλική- Γερµανική-Αγγλική γλώσσα.