Υπεύθυνη Δήλωση Νόµου 1599/86 (εγγραφή σε καθεστώς ΥΠΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ)

Υποβάλλεται στη γραµµατεία του Πυθαγορείου Ωδείου, είτε αποστέλλεται στο info@pithagorio.gr, από τον κατά νόµο κηδεµόνα του/της σπουδαστή/τριας στην οποία βεβαιώνει ότι, αποδεχόµενος/νη την ενημέρωση από την καλλιτεχνική διεύθυνση των σχολείων, επιθυµεί την εγγραφή του/της σπουδαστή/τριας σε καθεστώς ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για τη τρέχουσα σχολική περιόδο.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ