• Αίτηση Εγγραφής Φοίτησης

  Η Αίτηση Εγγραφής, συμπληρώνεται από την γραµµατεία των σχολείων και υπογράφεται από τον κατά νόµο κηδεµόνα του/της σπουδαστή/τριας που θέλει να παρακολουθήσει οποιοδήποτε ειδικό ή γενικό µάθηµα για το τρέχων σχολικό έτος.
  Η έκδοση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ακολουθείται από την καταβολή του ποσού της εγγραφής που ισχύει, διαφορετικά είναι άκυρη.
  Η οικονομική ενημέρωση του υπογράφοντα την αίτηση για τα δίδακτρα του τρέχοντος σχολικού έτους, είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
  Η αίτηση αυτή κατοχυρώνει:

  • ηµέρες µαθηµάτων.
  • ώρες µαθηµάτων.
  • καθηγητή ή καθηγήτρια.
  • τα θεωρητικά µαθήµατα