Κώδικας προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Ως υπεύθυνος ΠΙΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με την διακριτική επωνυμία “ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΩΔΕΙΟ” με ΑΦΜ 031054430/ΔΟΥ Κηφισιάς, που εδρεύει στην Άνοιξη Αττικής, οδός Λ. Μαραθώνος 43, (εφεξής σχολείο), σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ», δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που του έχει γνωστοποιήσει ο/η γονέας και ασκών την γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου, αναφορικά και με τον ίδιο και με το ανήλικο τέκνο του, αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια της ορθής και εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου, για την ενημέρωση των καθηγητών και των γονέων, την επικοινωνία των τελευταίων με το σχολείο, για την ασφάλεια των τέκνων τους, την αξιολόγησή τους, την ενημέρωση απάντων αυτών για οποιαδήποτε αλλαγή προγράμματος, πραγματοποίηση εκδηλώσεων, διαφήμιση υπηρεσιών και προσφορών, ενημέρωση για εκδρομές ή εκδηλώσεις κοκ.

Τα δεδομένα αυτά αφορούν αποκλειστικά και μόνο:

(α) ως προς τους γονείς: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, κινητό και σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), οικονομικές υποχρεώσεις βάσει της εκάστοτε υπογραφείσας ετήσιας σύμβασης,

(β) ως προς τα τέκνα: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ, τυχόν ασθένειες/ιατρικά προβλήματα, μαθήματα & βαθμολογίες.

Η επεξεργασία των ως άνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση και αποθήκευση αυτών, γίνεται δε αποκλειστικά και μόνο από το προσωπικό του σχολείου και για την εξυπηρέτηση των προ αναφερομένων σκοπών.

Το σχολείο δεσμεύεται ότι έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για τη νόμιμη τήρηση, επεξεργασία και διαφύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί, δεσμεύεται δε να το διασφαλίζει και να το προστατεύει με κάθε τρόπο από απώλεια, διαρροή, αλλοίωση ή αθέμιτη επεξεργασία του από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Το σχολείο δεσμεύεται ότι τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν χορηγούνται σε τρίτα πρόσωπα που δεν σχετίζονται με την λειτουργία, οργάνωση και συντήρηση των ηλεκτρονικών-ψηφιακών δομών του και δεν χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς τρίτων, ενώ ως υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου προσωπικών δεδομένων έχει οριστεί ο Πίτσιος Παναγιώτης, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, Λ. Μαραθώνος 43 με ΑΦΜ: 031054430, τηλ: +30 2108143258 & e mail  panos@pithagorio.gr.

Κάθε ενδιαφερόμενος γονέας έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν αυτόν ατομικά και το τέκνο του, δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών στοιχείων ή συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων, καθώς επίσης και κάθε άλλο σχετικό δικαίωμα του παρέχει η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυλάσσονται επ’ αόριστον, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος γονέας ζητήσει ρητώς τη διαγραφή τους, είτε πριν, είτε μετά την ολοκλήρωση του σχετικού κύκλου φοίτησης του τέκνου, πλην των δεδομένων εκείνων (γενικό ιστορικό) που πρέπει να τηρούνται επ’ αόριστον για την ορθότερη, πληρέστερη και αποτελεσματικότερη αξιολόγηση του συνολικού έργου εντός του ωδείου,  ή τις ανάγκες τήρησης Μαθητολογίου, ή προς ενημέρωση του αρμόδιου σε αυτό, Υπουργείου Πολιτισμού. Σε κάθε περίπτωση τα πάσης φύσεως δεδομένα διαγράφονται είκοσι (20) έτη μετά την τελευταία συμβατική ζεύξη των μερών, εκτός και αν υφίστανται δικαστικές, νομικές, διαδικαστικές εκκρεμότητες που καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω τήρησή τους, οπότε και ο χρόνος τηρήσεως θα παρατείνεται κατά δύο (2) έτη κατόπιν ειδικής ενημερώσεως του πελάτη για την αιτία και τον χρόνο της παρατάσεως.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ,

ως γονέας ή κηδεμόνας, αφού ανέγνωσα τα προαναφερόμενα, προσυπέγραψα στην ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ότι:

Συναινώ:

(α)  στην πλήρη χρήση, συλλογή, αποθήκευση και πάσης φύσεως επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν εμένα ή/και το ανήλικο τέκνο μου (του οποίου διαθέτω την αποκλειστική γονική μέριμνα), καθώς και στην κατάρτιση προφίλ, εκ μέρους του σχολείου, ή οποιουδήποτε τυχόν φυσικού ή νομικού προσώπου τυχόν εμπλέκεται στην διαδικασία εκτελέσεως της επεξεργασίας, όπως ενδεικτικά: γραμματείς, καλλιτεχνική διεύθυνση, εταιρεία δικτύου, εταιρεία συντήρησης server, εταιρεία δημιουργίας και επεξεργασίας software για e mail/sms/προγράμματα σχολείου κλπ.

Συναινώ ή όχι:

(β) στην αποστολή στο e-mail μου που δήλωσα προωθητικών, εμπορικών, επιχειρηματικών, διαφημιστικών ή ενημερωτικών μηνυμάτων, γνωρίζοντας ότι έχω το δικαίωμα να ανακαλέσω την παρούσα συγκατάθεσή μου ανά πάσα στιγμή.

Συναινώ ή όχι:

(γ) στην αποστολή στο κινητό μου τηλέφωνο (sms) προωθητικών, εμπορικών, επιχειρηματικών, διαφημιστικών ή ενημερωτικών μηνυμάτων, γνωρίζοντας ότι έχω το δικαίωμα να ανακαλέσω την παρούσα συγκατάθεσή μου ανά πάσα στιγμή.