Αίτηση Προεγγραφής Φοίτησης

Η Αίτηση Προεγγραφής, συμπληρώνεται από την γραµµατεία των σχολείων και υπογράφεται από τον κατά νόµο κηδεµόνα του/της σπουδαστή/τριας που θέλει να παρακολουθήσει οποιοδήποτε ειδικό ή γενικό µάθηµα για το επόµενο σχολικό έτος.
Η έκδοση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ακολουθείται από την καταβολή του ποσού της προεγγραφής που ισχύει, διαφορετικά είναι άκυρη.
Η οικονομική ενημέρωση του υπογράφοντα την αίτηση για τα δίδακτρα του επόμενου σχολικού έτους, είναι απαραίτη προϋπόθεση.
Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους υπογράφεται εκ νέου ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ από τον κατά νόµο κηδεµόνα του/της σπουδαστή/τριας, εξαιρουμένου πλέον του ποσού της εγγραφής.
Η αίτηση αυτή κατοχυρώνει:

  • ηµέρες µαθηµάτων.
  • ώρες µαθηµάτων.
  • καθηγητή ή καθηγήτρια.
  • τα θεωρητικά µαθήµατα
  • Το προνόµιο αλλαγής όλων των παραπάνω, πριν την έναρξη των μαθημάτων, εφ’ όσον υπάρχει πλέον η δυνατότητα από πλευράς των σχολείων.

Το ποσόν της προεγγραφής αφορά εγγραφή στην επόμενη σχολική περίοδο, δεν επιστρέφεται για οποιονδήποτε λόγο, δεν συμψηφίζεται & δεν µεταφέρεται σε μεθεπόμενη σχολική περίοδο.