ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Οι σπουδαστές έχουν υποχρέωση:

 • Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα ειδικά & γενικά µαθήµατα.
 • Να μην υπερβαίνουν τις 30 αδικαιολόγητες απουσίες (δυο μήνες σπουδών), καθώς στερούνται το δικαίωµα συµµετοχής τους στις εξετάσεις.
 • Να λαµβάνουν µέρος σε ετήσιες & προαγωγικές εξετάσεις, ανεξαρτήτως τοµέα σπουδών, τάξης & επιπέδου σπουδών.
 • Να συµµετέχουν σε µαθητικές συναυλίες εφ’ όσον προτείνονται από τον/την καθηγητή/τριά τους (θεωρείται µάθηµα ιδιαίτερης σηµασίας).
 • Να συµµετέχουν σε συναυλίες, διαγωνισµούς & άλλες εκδηλώσεις µετά από έγκριση της διεύθυνσης του σχολείου.
 • Να συµµετέχουν σε σεµινάρια & συναυλίες, διαγωνισµούς & άλλες διοργανώσεις στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αµφιθέατρο (η συµµετοχή τους θεωρείται απαραίτητη για την πολύπλευρη εκπαίδευσή τους).
 • Να ενημερώνουν υποχρεωτικά τη γραµµατεία για τυχόν απουσία τους.
 • Να σέβονται & να διατηρούν τους χώρους του σχολείου καθαρούς και να µην προκαλούν ζηµιές στα µουσικά όργανα.
 • Να ενηµερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.
 • Να µην καπνίζουν στις αίθουσες διδασκαλίας (απαγορεύεται αυστηρά).
 • Να μην ζητούν ιδιαίτερα µαθήµατα από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Απαγορεύεται ρητά (το προσωπικό υπογράφει σύμβαση με ποινικές δεσμεύσεις). Απαγορεύεται επίσης και η φοίτηση σε δύο διαφορετικά σχολεία (νόμος ΥΠ.ΠΟ.Α).
 • Εάν ο/η σπουδαστής/τρια θελήσει να διακόψει τη φοίτηση πριν την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους, η διαγραφή από το Μητρώο Φοιτώντων Σπουδαστών (ΜΦΣ) θεωρείται δεδοµένη µόνο µετά την ενυπόγραφη συµπλήρωση του εντύπου “Αίτηση Διακοπής Φοίτησης” από τον κηδεµόνα του/της στη γραµµατεία του σχολείου, η οποία καταχωρείται πλέον στο ΜΦΣ σύµφωνα µε τον νόµο που διέπει την εκπαιδευτική & φορολογική λειτουργία των ιδρυµάτων αυτών.
 • Σε περίπτωση που παρέλθει η προβλεπόμενη περίοδος καταβολής των οικονομικών υποχρεώσεων και δεν έχουν τακτοποιηθεί αυτές για λογαριασμό του/της σπουδαστή/τριας για τις οποίες υπάρχει ενυπόγραφη δέσμευση, ο/η σπουδαστής/τρια δεν θα γίνεται δεκτός/ή πλέον στην τάξη και η ώρα του/της θα διατίθεται σε επόμενους σπουδαστές.