ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  • Προαγωγικές λέγονται οι εξετάσεις που προάγεται ο/η σπουδαστής/τρια από τη μια σχολή στην άλλη.
  • Ετήσιες λέγονται οι εξετάσεις που προάγεται ο/η σπουδαστής/τρια από τη μια τάξη της σχολής στην άλλη.
  • Επαναληπτικές λέγονται οι εξετάσεις που επαναλαμβάνονται, λόγω μη συμμετοχής σπουδαστή/τριας στις επίσημα ορισθείσες ημερομηνίες εξετάσεων, για λόγους υγείας ή άλλης σοβαρής περίπτωσης, με απαραίτητη προϋπόθεση την επίσημη αιτιολόγηση (υπεύθυνη δήλωση & βεβαιώσεις ιατρού ή νοσοκομείου).
  • Απολυτήριες λέγονται οι εξετάσεις που ο/η σπουδαστής/τρια συμμετέχει έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές του/της για την απόκτηση του τίτλου σπουδών.

Οι Προαγωγικές, Ετήσιες & Απολυτήριες (πτυχιακές-διπλωµατικές) διεξάγονται τον Ιανουάριο & τον Ιούνιο, εκάστου σχολικού έτους.

Κάθε Οκτώβριο διεξάγονται οι κατατακτήριες & οι επαναληπτικές εξετάσεις.

Οι σπουδαστές του Πυθαγορείου Ωδείου-Centre of Modern Music είναι υποχρεωμένοι, στο τέλος της σχολικής περιόδου να συμμετέχουν βάσει νόμου του (ΦΕΚ 229 Τ Α ΒΔ 11 11 1957) ΥΠ.ΠΟ.Α στις εξετάσεις που διενεργούνται με εξεταστικές επιτροπές που καταρτίζονται & αποτελούνται από καθηγητές του Πυθαγορείου Ωδείου-Centre of Modern Music, την καλλιτεχνική διεύθυνσή τους, τους εφόρους των σχολών τους, καθηγητές από άλλα μουσικά ιδρύματα ή επώνυμους καλλιτέχνες του μουσικού χώρου.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελέγχεται η εκπαιδευτική πορεία του σπουδαστή, η ύλη που πρέπει να έχει διδαχθεί, η εργασία του διδάσκοντος & η εποπτεία της εκάστοτε σχολής.

Για όσους δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις αυτές, ισχύουν τα εξής:

  1. Ο σπουδαστής πλέον θα υπόκειται μόνο στον εκπαιδευτικό έλεγχο της καλλιτεχνικής διεύθυνσης των σχολείων.
  2. Το Πυθαγόρειο Ωδείο-Centre of Modern Music στις βεβαιώσεις σπουδών που χορηγεί, κατόπιν αιτήσεως, θα βεβαιώνει μόνο την ημερομηνία εγγραφής, τον διδάσκοντα, τον χρόνο σπουδών & τη μη συμμετοχή του/της σπουδαστή/τριας στις εξετάσεις.
  3. Ο γονέας ή κηδεμόνας του σπουδαστή οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην διεύθυνση των σχολείων, προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 (παρέχεται και από τη γραμματεία) στην οποία θα βεβαιώνει ότι, ως κηδεμόνας του/της εν λόγω σπουδαστή/τριας δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του/της στις εξετάσεις της τρέχουσας σχολικής περιόδου.

Σημαντικό…
Η μη συμμετοχή των σπουδαστών στις εξετάσεις, δεν κατοχυρώνει στις βεβαιώσεις σπουδών την πρόοδό τους. Ως εκ τούτου, οι βεβαιώσεις σπουδών για χρήση σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής για μετεγγραφή δεν είναι χρήσιμες. Επίσης οι σπουδαστές δεν μπορούν μα συμμετέχουν σε απολυτήριες εξετάσεις για παραλαβή τίτλου (πτυχίο ή δίπλωμα) αναγνωρισμένο από το ΥΠ.ΠΟ.Α.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Πριν την ημερομηνία των εξετάσεων, καλείται ο νόµιμος κηδεµόνας του/της σπουδαστή/τριας  να καταβάλλει στη γραµµατεία το ανάλογο ποσό (έκδοση απόδειξης είσπραξης) συμμετοχής στις εξετάσεις, για το οποίο υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση.
Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά την εξεταστική περίοδο, ο σπουδαστής δεν έχει το δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις.