Υπεύθυνη Δήλωση Νόµου 1599/86 (Μη συµµετοχή σε Εξετάσεις)

Υποβάλλεται είτε στη γραµµατεία των σχολείων, είτε αποστέλλεται στο info@pithagorio.gr, από τον κατά νόµο κηδεµόνα του/της σπουδαστή/τριας, στην οποία βεβαιώνει ότι δεν επιθυµεί τη συµµετοχή του/της στις εξετάσεις της τρέχουσας σχολικής περιόδου.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ