ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ Μαθημάτων &  ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

 • ΑΚΥΡΩΣΗ για λόγους Υγείας (μόνο με βεβαίωση ιατρού ή νοσοκομείου)
  • Το μάθημα θα αναπληρωθεί έως και το τέλος του επόμενου μήνα.

Το μάθημα μπορεί να αναπληρωθεί και μέσω e-learning https://e-learning.pithagorio.gr/login/index.php

 • ΑΚΥΡΩΣΗ για άλλους λόγους εκτός υγείας (με έγγραφη βεβαίωση γονέα ή κηδεμόνα)
  • Το μάθημα θα αναπληρωθεί έως και το τέλος του επόμενου μήνα και όριο για κάθε μήνα, μια (1) αναπλήρωση.

Το μάθημα μπορεί να αναπληρωθεί και μέσω e-learning https://e-learning.pithagorio.gr/login/index.php

 • ΑΚΥΡΩΣΗ για άλλους λόγους (εκτός υγείας και χωρίς έγγραφη βεβαίωση γονέα ή κηδεμόνα)
  • Το μάθημα δεν θα αναπληρωθεί.
 • ΑΚΥΡΩΣΗ μαθήματος από καθηγητή/τρια για οποιονδήποτε λόγο.
  • Το μάθημα θα αναπληρωθεί έως και το τέλος του επόμενου μήνα.

Το μάθημα μπορεί να αναπληρωθεί και μέσω e-learning https://e-learning.pithagorio.gr/login/index.php

 • ΑΚΥΡΩΣΗ μαθήματος από ανωτέρα βία (σεισμός, τρομοκρατική ενέργεια, πανδημία κλπ.)
  • Το μάθημα ή τα μαθήματα αναπληρώνονται είτε μεταγενέστερα με φυσική παρουσία, αλλά εντός της ίδιας σχολικής περιόδου (εάν είναι εφικτό) ή μέσω e-learning https://e-learning.pithagorio.gr/login/index.php

σε ώρες που διαχειρίζονται από τον/την καθηγητή/τρια και τον/την σπουδαστή/τρια ή τον κηδεμόνα.

Οι οικονομικές υποχρεώσεις παραμένουν όπως αναφέρονται στην ετήσια σύμβαση.

Όσοι αδυνατούν ή δεν θέλουν να συνεχίσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο, οφείλουν να υπογράψουν άμεσα ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ με απαλλαγή των υπολοίπων οικονομικών χρεώσεων του σχολικού έτους.

 • Αιτιολογημένη ακύρωση μαθήματος μηνός Ιουνίου, θα αναπληρωθεί έως και 30 Ιουνίου.
 • Απουσία σπουδαστή, χωρίς αιτιολογία, δεν συνιστά υποχρέωση αναπλήρωσης.
 • Αναπληρώσεις δεν γίνονται σε διαφορετικό μάθημα και δεν μεταφέρονται σε άλλο σχολικό έτος.
 • Σε περίπτωση αιτιολογημένης ΑΚΥΡΩΣΗΣ μαθήματος και μη ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ του, ή ΑΚΥΡΩΣΗΣ από το εκπαιδευτικό προσωπικό και μη αναπλήρωσης, επιστρέφονται αναλογικώς δίδακτρα στον καταβάλλοντα.