ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ Μαθημάτων &  ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

 • ΑΚΥΡΩΣΗ για λόγους Υγείας (μόνο με βεβαίωση ιατρού ή νοσοκομείου)
  Το μάθημα θα αναπληρωθεί έως και το τέλος του επόμενου μήνα.
  Το μάθημα μπορεί να αναπληρωθεί και μέσω e-learning https://e-learning.pithagorio.gr/login/index.php
 • ΑΚΥΡΩΣΗ για άλλους λόγους εκτός υγείας (με έγγραφη βεβαίωση γονέα ή κηδεμόνα)
  Το μάθημα θα αναπληρωθεί έως και το τέλος του επόμενου μήνα και όριο για κάθε μήνα, μια (1) αναπλήρωση.
  Το μάθημα μπορεί να αναπληρωθεί και μέσω e-learning https://e-learning.pithagorio.gr/login/index.php
 • ΑΚΥΡΩΣΗ για άλλους λόγους (εκτός υγείας και χωρίς έγγραφη βεβαίωση γονέα ή κηδεμόνα)
  Το μάθημα δεν θα αναπληρωθεί.
 • ΑΚΥΡΩΣΗ μαθήματος από καθηγητή/τρια για οποιονδήποτε λόγο.
  Το μάθημα θα αναπληρωθεί έως και το τέλος του επόμενου μήνα.
  Το μάθημα μπορεί να αναπληρωθεί και μέσω e-learning https://e-learning.pithagorio.gr/login/index.php
 • ΑΚΥΡΩΣΗ μαθήματος από ανωτέρα βία (σεισμός, τρομοκρατική ενέργεια, πανδημία κλπ.)
  Το μάθημα ή τα μαθήματα αναπληρώνονται είτε μεταγενέστερα με φυσική παρουσία, αλλά εντός της ίδιας σχολικής περιόδου (εάν είναι εφικτό), ή μέσω e-learning https://e-learning.pithagorio.gr/login/index.php σε ώρες που διαχειρίζονται από τον/την καθηγητή/τρια και τον/την σπουδαστή/τρια ή τον κηδεμόνα.
 • ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ
  Κατά την εγγραφή σας, ενημερώνεστε από την γραμματεία για το σύνολο των διδακτικών ωρών του τρέχοντος σχολικού έτους.
  Βάσει αυτού δικαιούστε από την διεύθυνση των σχολείων ένα 10% (maximum) επιπλέον διδακτικές ώρες για το σύνολο των αδικαιολόγητων απουσιών του/της σπουδαστή/τριας στην τρέχουσα σχολική περίοδο. Πέραν αυτού του ποσοστού (%) δεν θα γίνει καμμιά άλλη αναπλήρωση.
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ…
  Εάν ο/η σπουδαστής/τρια κάνει μάθημα κάθε ΤΡΙΤΗ, ανεξαρτήτου χρονικής διάρκειας και οι διδακτικές ώρες στο σύνολο της σχολικής χρονιάς είναι σαράντα (40), ως αδικαιολόγητες απουσίες με υποχρέωση αναπλήρωσης, είναι τέσσερα (4) μαθήματα.

Οι οικονομικές υποχρεώσεις παραμένουν όπως αναφέρονται στην ετήσια σύμβαση.

Όσοι αδυνατούν ή δεν θέλουν να συνεχίσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο, οφείλουν να υπογράψουν άμεσα ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ με απαλλαγή των υπολοίπων οικονομικών χρεώσεων του σχολικού έτους.

 • Αιτιολογημένη ακύρωση μαθήματος μηνός Ιουνίου, θα αναπληρωθεί έως και 30 Ιουνίου.
 • Απουσία σπουδαστή, χωρίς αιτιολογία, δεν συνιστά υποχρέωση αναπλήρωσης.
 • Αναπληρώσεις δεν γίνονται σε διαφορετικό μάθημα και δεν μεταφέρονται σε άλλο σχολικό έτος.
 • Σε περίπτωση αιτιολογημένης ΑΚΥΡΩΣΗΣ μαθήματος και μη ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ του, ή ΑΚΥΡΩΣΗΣ από το εκπαιδευτικό προσωπικό και μη αναπλήρωσης, επιστρέφονται αναλογικώς δίδακτρα στον καταβάλλοντα.