ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ο εσωτερικός κανονισµός περιέχει βασικές πληροφορίες που αφορούν την λειτουργία του Ωδείου και ακολουθεί σε γενικές γραµµές τον εσωτερικό κανονισµό του ωδείου Θεσσαλονίκης σύµφωνα µε το διάταγµα που δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως στις 11.11.57, µε σκοπό να εξασφαλισθεί η πλήρης ενηµέρωση του σπουδαστή ή κηδεµόνα του, έτσι ώστε να υπάρξει αρµονική συνεργασία µεταξύ σπουδαστών, εκπαιδευτικών & διοικητικού προσωπικού.

Ότι δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό, αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε τα διατάγµατα που καθορίζουν τη λειτουργία των αναγνωρισµένων από το κράτος ωδείων.