Δοκιμαστικό μάθημα

  Προσωπικά Δεδομένα

  Σύμφωνα με τον κανονισμό2016/679 της ΕΕ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) όπως τροποποιήθηκε & ισχύει (Κώδικας προστασίας προσωπικών δεδομένων) σας ενημερώνουμε ότι με την αποστολή της αίτησής σας, αποδέχεστε τα αναγραφόμενα στοιχεία σας να επεξεργάζονται & να καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της COMM-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΩΔΕΙΟ. Χρήση αυτών των δεδομένων μπορεί να γίνει αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, ενέργειες εκπαιδευτικής πληροφόρησης, προώθηση εκδήλωσης, προσωπική ενημέρωση μέσω ΕΛΤΑ, μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου-SMS & μηνυμάτων μέσω internet (e-mail). Τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιούνται με σκοπό την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο ή προς απάντηση σε αιτήματα των οργάνων του δημοσίου, της διοίκησης & των δικαστικών οργάνων του Ελληνικού κράτους, όπως & του κράτους καταγωγής του ενδιαφερομένου. Η COMM-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΩΔΕΙΟ δεσμεύεται ότι θα περιορίζεται στη νόμιμη επεξεργασία μόνο των απολύτως αναγκαίων για τους σκοπούς του δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ότι θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία και ότι η επεξεργασία θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο κατ΄ εντολή του, από πρόσωπα που πληρούν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις για να διασφαλίζουν την τήρηση εχεμύθειας και απορρήτου των παραπάνω δεδομένων. Ο/η αιτών/ούσα έχει δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω δεδομένα που τους αφορά προσωπικά, καθώς και δικαίωμα αντίρρησης-διόρθωσης.)

  Το δοκιμαστικό μάθημα έχει διάρκεια 30′.
  Το πρώτο ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ είναι ΔΩΡΕΑΝ.
  Δεύτερο ή Τρίτο δοκιμαστικό μάθημα σε άλλο ή το ίδιο ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ έχει κόστος 15€/δοκιμαστικό και προκαταβάλλεται.
  Εάν ο σπουδαστής/τρια εγγραφεί στο ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ , το δοκιμαστικό προσμετράτε στα ωριαία μαθήματα, στον τρέχοντα μήνα.
  Εάν υπάρξει πληρωμή των (15€) συμψηφίζεται πλέον με την μηνιαία χρέωση όπως προκύπτει από την ετήσια Αίτηση-Σύμβαση Εγγραφής του/της.